User Online:: 7   User.

 

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและคำขวัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์และสีโรงเรียน
เพลงสถาบัน มาร์ช พ.ม.

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มงานแนะแนว

เจ้าหน้าที่งานธุรการ-วิชาการ
พนักงาน - แม่บ้าน
 

 

 

 
 

 


เริ่มนับ..14 เมษายน 2554

 
  

    วันนี้ตรงกับ...

เว็บไซต์นี้แสดงผลด้วยแบบอักษรราชการไทย  TH Niramit AS

 

 

ประกาศผลคะเเนนสอบ IEP ม.1 ม.4

คะเเนนสอบ IEP หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ม.1
คะเเนนสอบ IEP หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ม.4
 

ประกาศผลสอบ AP ม.1 ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร อัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( Advance Program : AP)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตร อัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( Advance Program : AP)

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นางพรทิพย์ คารมรื่น รองผู้อำนายการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายภาษาไทย ม.6 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 - 25 กุมภาพันธ์ 2558

  วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 10.30 น. นางดวงเดือน กุแก้ว ครูหัวหน้าระดับ ม.3 ได้ต้อนรับนายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศ และให้ปัจฉิมโอวาทกับนักเรียนระดับชั้นม.3 และม.6

กิจกรรมเข้าค่าย ม.6 - ค่ายไพรวิจิตร จ.สุรินทร์

  เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2558 กิจกรรมลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้น ม. 6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้เดินทางเข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร จ.สุรินทร์

ลูกเสือเนตรนารี ม.3 - ค่ายฝึกกรมทหารพรานที่ 23

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ ลูกเสือเนตรนารี ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 3 ประจำปี 2557 ณ ค่ายฝึก กรมทหารพรานที่ 23

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558

  นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานประกอบพิธี ปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวะกาชาด ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันครู 2558 - 16 มกราคม 2558

  16 มกราคม 2558 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2558 "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" ณ ศูนย์ OTOP

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

  ทันตแพทย์เฉลิมชัย บุญประสิทธิ์ ให้เกียรติกับโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นประธานพิธีถวายพระพร ชัยมงคลฯ วางพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ณ ลานพิธีเคารพธงชาติโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557( 2 )

  ทันตแพทย์เฉลิมชัย บุญประสิทธิ์ ให้เกียรติกับโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นประธานพิธีถวายพระพร ชัยมงคลฯ วางพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ณ ลานพิธีเคารพธงชาติโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

23 ตุลาคม - วันปิยมหาราช

 วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

ประมวลภาพงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 57

  นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานงาน " มุทิตาคราเกษียณ " ของข้าราชการครู และพนักงาน ประจำปี 2557 จำนวน 7 คน..
      
บทคัดย่อ - การพัฒนาบทเรียนโมดูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย - นางอัญชลี ราชเสนา
บทคัดย่อ - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ผู้วิจัย - นางอัญชลี ราชเสนา
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย - นางสาวจุฑาทิพย์ สายสี
บทคัดย่อ - การพัฒนารูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปลาร้าเลิศรส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ผู้วิจัย นางละออ วงศ์ประพฤติดี
บทคัดย่อ - การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาการถนอมอาหาร (สาระเพิ่มเติม) รหัสวิชา ง20201กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางละออ วงศ์ประพฤติดี
เอกสารประกอบการสอน - โครงสร้างของเซลล์ ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน - นางเกษมสันต์ โมฬา
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาววิไลลักษณ์ แก้วสด
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษบริบทท้องถิ่นตามแนวการสอนแบบอิงประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาววิไลลักษณ์ แก้วสด
ชุดการสอน ส 33102 พระพุทธศาสนา - นายภุชงค์ ศรีวัฒนพงศ์
ชุดสื่อประสม เรื่อง นมัสการคุณานุคุณ - ครูอนงค์ ศรีวัฒนพงศ์
บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาวสุพัตรา เสนา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน รายวิชา ว 20209 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค KWLH เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ - ผู้วิจัย นางศุลีพร แสนทวีสุข
การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นางพรหมพร เขียวสะอาด
  
 

 

 


 


นายก อบจ.อุบลราชธานี


ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ฯ

 

เว็บไซต์ดีเด่น
ประจำปี 2557

 

เชียร์ลีดเดอร์
กีฬาไทรเงินเกมส์
ครั้งที่ 51

 

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
29/3 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร. 045-441008,
 ****************************************************************


woramath@gmail.com