User Online:: 1   User.

 

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและคำขวัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์และสีโรงเรียน
เพลงสถาบัน มาร์ช พ.ม.

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มงานแนะแนว
กลุ่มเกษียณอายุราชการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ-วิชาการ
พนักงาน - แม่บ้าน
 

 

 

 
 

 


เริ่มนับ..14 เมษายน 2554

 
  

    วันนี้ตรงกับ...

เว็บไซต์นี้แสดงผลด้วยแบบอักษรราชการไทย  TH Niramit AS

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และม.6 - ปีการศึกษา2558

   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร  

ปัจฉิมนิเทศ - เทาแดงรุ่น 51 -*- 24 กุมภาพันธ์ 2559

   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2259 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ เทาแดง รุ่น 51 ณ ลานพิธีเคารพธงชาติโรงเรียนพิบูลมังสาหาร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  

กิจกรรมค่ายพักแรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับ ม.3

   เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 นางดวงเดือน กุแก้ว หัวหน้าระดับชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เดินทางเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร จ.สุรินทร์ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์  

ชนะเลิศ “กรุงเทพเกมส์” - 11-21 มกราคม 2559

   ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในนามทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2558 “กรุงเทพเกมส์” 11-21 มกราคม 2559   

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย - 27 มกราคม 2559

   27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นางพรทิพย์ คารมรื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิก และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย   

วันครูแห่งชาติ - วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559

   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติ “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”ณ ศูนย์โอทอป  

เฉลิมพระชนมพรรษา - 5 ธ.ค.2558

   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน  

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ( พ่อดีเด่น 1)

   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน  

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2558

   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหาร ผู้กำกับ กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ทุกคน ร่วมกันทำพิธีวางพวงมาลาและกล่าวราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ  

วันปิยมหาราช - 23 ตุลาคม 2558

   วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. นางพรทิพย์ คารมรื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพิธีที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  

วันปิยมหาราช - 22 ตุลาคม 2558

   วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานถวายบังคมพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพิธีเคารพธงชาติ โรงเรียนพิบูลมังสาหาราชการ  

วันครู 2558 - 16 มกราคม 2558

  16 มกราคม 2558 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2558 "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" ณ ศูนย์ OTOP     
บทคัดย่อ - การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นประสบการณ์เพื่อเสริมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่นโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย - นางสาววิไลลักษณ์ แก้วสด
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL- Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย - นางสาววิไลลักษณ์ แก้วสด
บทคัดย่อ - รายงานการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย - นางปาริฉัตร บุญไพโรจน์
บทคัดย่อ - การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย - นายวิชิต ศรีโลห้อ
บทคัดย่อ - การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย - นายวิชิต ศรีโลห้อ
บทคัดย่อ - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ว30104 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย - นางยุพากร ศรีโลห้อ
บทคัดย่อ - การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาและธรณีประวัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย - นางยุพากร ศรีโลห้อ
บทคัดย่อ - ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะด้วยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่องกรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย - นางสุมาลี คำดีบุญ
บทคัดย่อ - ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการปั้นดินกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน - นางจุฬาพร ชื่นใจ
บทคัดย่อ - ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนจริง วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31211 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน - นายทีปต์ ทองเทพ
บทคัดย่อ - รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - ผู้วิจัย นางสาวกฤติยา บุญเชิด ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
บทคัดย่อ - การพัฒนาชุดการสอน เรื่องเศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน - นางอัญชลีย์ สายแวว
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ผู้ศึกษา นางสาวเสาวเพ็ญ บุญประสพ
บทคัดย่อ - รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ส21102 พระพุทธศาสนา ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นำพาชีวีให้มีสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ผู้รายงาน นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สารศรี
บทคัดย่อ - การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ผู้วิจัย นายมนูญ เมืองโคตร
บทคัดย่อ - รายงานการใช้ชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา - นางสุจิตรา เมืองโคตร
บทคัดย่อ - ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 3 ว30223 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย - นายอชิรวิชญ์ เทนโสภา
บทคัดย่อ - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น โดยโปรแกรม Adobe Flash วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ผู้วิจัย นางราตรี ทองแย้ม
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 32101 เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้บทความ ข่าวสาร และนิทาน เป็นสื่อในการสอนอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - ผู้ศึกษา นางสาวอารีรัตน์ แย้มยิ้ม
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พระรัตนตรัย วิชา พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สารศรี
  
 

 

 


 


ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ฯ

 
  เว็บไซต์ครูศุลีพร แสนทวีสุข
  เว็บไซต์ครูเสนาะ คำเสียง

 

ด.ช. เพชรดนัย ทองยืน
ชนะเลิศ เหรียญทอง หมากรุกไทย

นายอภินันท์ สำเภา
รองชนะเลิศ เหรียญเงิน วอลเลย์บอลชายหาด

นายจตุพล แสนยุทธ
รองชนะเลิศ เหรียญเงิน วอลเลย์บอลชายหาด

น.ส. บุญสิตา คำดี
รองชนะเลิศ เหรียญเงิน แบดมินตัน

น.ส. สุชาดา แสนทวีสุข
รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง แบดมินตัน

เว็บไซต์ดีเด่น
ประจำปี 2557

 

เชียร์ลีดเดอร์
กีฬาไทรเงินเกมส์
ครั้งที่ 51

งานครูธีระเดช หน่อแก้ว

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานีีี
29/3 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร. 045-441008,
 ****************************************************************


woramath@gmail.com